سیکلوهگزانون

نام های دیگر: اکسو سیکلو هگزان (oxocyclohexane) ،سیکلو هگزیل کتون  (cyclohexyl ketone)، ریتاردر و .. سیکلو هگزانون حلالی روغنی با بویی شبیه به استون و بی رنگ یا زرد کم رنگ است .جرم مولکولی آن98/15g/mol و دانسیته آن 0/948g/ml  در آب به مقدار کم و در اغلب حلالهای آلی حل میگردد ..

روش تهیه: سیکلوهگزانون در صنعت بسته به نوع ماده اولیه موجود از اکسیداسیون سیکلو هگزان یا هیدروژناسیون فنل می باشد .

کاربرد سیکلو هگزانون :مهمترین کاربرد سیکلو هگزانون در تولید نایلون 6,6 و و نایلون 6 است .در تهیه کاپرولاکتام و آدیپیک اسید از سیکلو هگزانون بهره میبرند .سیکلو هگزانون را میتوان به حلال رنگ ، حلال نیترو سلولز ، حلال استات سلولز و حلال بسیاری از رزینهای طبیعی و مصنوعی و همچنین حلال واکسها وعلف کشها و در صنایع تولید ابریشم و غیره نام برد .

 

ایمیل

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt
0

شروع به تایپ کنید و برای جستجو Enter را فشار دهید