بوتیل استات

نام های دیگر : نرمال اتیل استات ، استیک اسید ان- بوتیل استر بوتیل استات یک حلال از خانواده استرهاست که بی رنگ و با بویی شبیه سیب و جرم مولکولی 116.160 g/mol    و دانسیته  0.8825 g/ml  است  سمی [...]