سیکلوهگزانون

نام های دیگر: اکسو سیکلو هگزان (oxocyclohexane) ،سیکلو هگزیل کتون  (cyclohexyl ketone)، ریتاردر و .. سیکلو هگزانون حلالی روغنی با بویی شبیه به استون و بی رنگ یا زرد کم رنگ است .جرم مولکولی [...]

بوتیل استات

نام های دیگر : نرمال اتیل استات ، استیک اسید ان- بوتیل استر بوتیل استات یک حلال از خانواده استرهاست که بی رنگ و با بویی شبیه سیب و جرم مولکولی 116.160 g/mol    و دانسیته  0.8825 g/ml  است  سمی [...]

کربنات باریم

نامهای دیگر : ویتریت    تهیه :احیا سولفات باریم در دمای بالاتر از C°1000 به سولفید باریم سپس واکنش سولفید باریم با کربنات سدیم یا دی اکسید کربن کاربرد :کربناات باریم در صنعت سرامیک کاربرد فراوانی [...]

page 1 of 2