کربنات باریم

نامهای دیگر : ویتریت    تهیه :احیا سولفات باریم در دمای بالاتر از C°1000 به سولفید باریم سپس واکنش سولفید باریم با کربنات سدیم یا دی اکسید کربن کاربرد :کربناات باریم در صنعت سرامیک کاربرد فراوانی [...]