سیکلوهگزانون

نام های دیگر: اکسو سیکلو هگزان (oxocyclohexane) ،سیکلو هگزیل کتون  (cyclohexyl ketone)، ریتاردر و .. سیکلو هگزانون حلالی روغنی با بویی شبیه به استون و بی رنگ یا زرد کم رنگ است .جرم مولکولی [...]

بوتیل استات

نام های دیگر : نرمال اتیل استات ، استیک اسید ان- بوتیل استر بوتیل استات یک حلال از خانواده استرهاست که بی رنگ و با بویی شبیه سیب و جرم مولکولی 116.160 g/mol    و دانسیته  0.8825 g/ml  است  سمی [...]

متیل اتیل کتون

متيل اتيل كتون  مایعی بیرنگ و اشتعال پذیر  با نقطه جوش تقریبا 80درجه سانتیگراد است. حلالي قوي برای بسیاری از مواد شیمیایی میباشد. تهیه :متیل اتیل کتون از اکسیداسیون 2-بوتانول  تحت بستر کاتالیست [...]

page 1 of 2