ایزو پروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل مایع بدون رنگ و قابل اشتعال وبا بوی بسیار قوی تهیه: در صنعت ایزوپوپیل الکل از واکنش پروپیلن و آب در بستر کاتالیزور بدست می آید. همچنین می توان آن را از هیدروژناسیون استون تهیه [...]