بوتیل گلیکول

 یک مایع بی رنگ با بوی نسبتا خوب و تقریبا غیر فرار است . تهیه :بوتیل گلیکول از واکنش اتیلن اکساید و بوتانول در بستر کاتالیست تهیه میگردد . کاربرد:به دلیل وجود گروههای عاملی دو گانه در اکثر [...]