متیل اتیل کتون

متيل اتيل كتون  مایعی بیرنگ و اشتعال پذیر  با نقطه جوش تقریبا 80درجه سانتیگراد است. حلالي قوي برای بسیاری از مواد شیمیایی میباشد. تهیه :متیل اتیل کتون از اکسیداسیون 2-بوتانول  تحت بستر کاتالیست [...]