0

متیلن کلراید

متیلن کلراید   نام های دیگر : دی کلرو متان ، متیلن دی کلراید متیلن کلرید یک هیدروکربن کلردار با جرم مولکولی 84.93g/mol  و دانسیته   1.3266g/mil  است متیلن کلرید مایع شفاف و غیر قابل اشتعال [...]